Regulamin strony

Serwis – stronę www.wgn-nieruchomosci.pl

Urządzenie – urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon.

Administrator danych osobowych

Administrator Państwa danych osobowych jest Wielka Giełda Nieruchomości Mariola Teszler Wróbel z siedzibą w Ustroniu.
Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, jednakże możecie Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z przetwarzaniem.                                                        mailowo na adres: mail: ustron@wgn.pl lub pisemnie na adres: 43-450 Ustroń ul. Ogrodowa 1.
Regulamin WGN Ustroń

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Państwa dane, które nam Państwo podajecie lub udostępniacie w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług – serwisów lub aplikacji (wraz ze zautomatyzowaną analizą Państwa aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Podajecie nam Państwo również dane osobowe niezbędne do świadczenia usług, np. przy zakładaniu kont czy profili w serwisach, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w usługach, w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Państwa podczas edycji kont (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego). W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujecie się nam państwo przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe uzyskane w Serwisie będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • umożliwienia rejestracji w Serwisie i korzystania z niego, na zasadach określonych w regulaminie Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 • wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
 • marketingu bezpośredniego;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych

Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami do rejestracji w Serwisie wymagamy podania pewnych danych (bez ich podania nie można założyć konta w Serwisie). Informujemy, że w momencie połączenia z naszym Serwisem w logach systemowych pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego:
  – przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny);
  – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny) lub
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO lub do czasu zgłoszenia przez państwa skutecznego sprzeciwu,
 • w przypadkach wymaganych przepisami prawa w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń– przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania. A w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania klientów) – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w tej informacji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Państwa dane mogą być również udostępniane naszym partnerom, którzy świadczą swoje usługi w Serwisie – w razie wyrażenia przez Państwa woli zamówienia ich usług.

Czy przekazujemy Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, dozwolonym przez prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób dane przekazywane są poza EOG, znajduje się na tej stronie. Jeśli dojdzie do takiego przekazania danych niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie www.wgn-nieruchomosci.pl
Jakie uprawnienia przysługują Państwu

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o

 • prostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na nasz adres kontakt@wgn.pl. Aby mieć pewność, że jesteście uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy stosujemy Pliki Cookies?
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie.

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z danego urządzenia końcowego – komputer, tablet, smartphone itp.

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne

Korzystając ze strony www.wgn-nieruchomosci.pl poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie Cookies. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na używanie przez nas Cookies, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze strony www.wgn-nieruchomosci.pl

W jakim celu stosujemy Pliki cookies:

Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.

Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:

 • utrzymać Państwa sesję, kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę;
 • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystacie,
 • dostosowywać nasze usługi do Państwa wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej – np. wybranego języka,

Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

Przez jaki okres korzystamy z plików Cookies

Cookies sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony www.propertyjournal.pl;
Cookies stałe – pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Czy korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich?

Korzystając ze strony www.wgn-nieruchomosci.pl   możecie Państwo otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Partnerów. Nasi Partnerzy mogą korzystać z plików Cookies, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób możecie Państwo zmienić ustawienia dot. cookies albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Państwa urządzenie. Jeżeli jednak zablokujecie państwo używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony www.wgn-nieruchomosci.pl. Ponadto uniemożliwicie nam Państwo także zbieranie informacji na temat używania naszej strony w celu stałego poprawiania zawartości strony.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl